Regulamin uczestnictwa w X Łódzkim Weekendzie Gastroenterologicznym

 • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument jest regulaminem „XI Łódzkiego Weekendu Gastroenterologicznego”, który odbywa się w terminie 19-20.11.2021 r. zwanego w dalszej części dokumentu Konferencją. Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Exactus sp. j. z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 17, NIP: 7250014679, KRS 0000090731 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS.

Uczestnik: osoba fizyczna, która dokona zamówienia uczestnictwa w Konferencji poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej Konferencji oraz której zamówienie zostanie opłacone.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na opłacone zgłoszenie.

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników.

 • 2. Udział w XI Łódzkim Weekendzie Gastroenterologicznym

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji wraz z fakturą drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podanego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji, które na podstawie odrębnych umów z Organizatorem odpowiedzialne są za przebieg i organizację Konferencji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 • 3. Opłaty

 1. Informacja na temat wysokości opłat za udział w Konferencji została zamieszczona na stronie internetowej Konferencji www.gastroweekend.pl.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora na fakturze pro-forma, najpóźniej w terminie podanym na fakturze pro-forma.
 3. Płatności mogą być dokonywane przelewem na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem First Data Polska S.A., gwarantującego całkowite bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych.
 5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na fakturze pro-formie, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy lub zmiany wartości zamówienia zgodnie z tabelą opłat.
 6. Organizator, jako potwierdzenie dokonanej wpłaty wystawi fakturę VAT.
 7. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot, którego dane zostały podane przez uczestnika w formularzu zamówienia w polu dane do faktury.
 • 4. Rezygnacja

 1. Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail: info@exactus.pl.
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 3. Koszy manipulacyjne związane z rezygnacją z uczestnictwa w Kongresie wynoszą 50,00 zł i są potrącane z wniesionej opłaty. Warunkiem zwrotu opłaty (pomniejszonej o koszty manipulacyjne) jest przesłanie rezygnacji z udziału w Kongresie do dnia 25 października 2021 roku. Po tym terminie rezygnacje nie są przyjmowane.
 4. Zwrot opłaty następuje na konto bankowe, z którego został dokonany przelew, po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej, w przypadku płatności on-line zwrot następuje na konto bankowe podane przez Uczestnika.
 5. Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora.
 • 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.
 2. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz firmami/instytucjami współpracującymi, zgodnie z § 2 pkt 4.
 3. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
 4. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia, zgodnie z przepisami podatkowymi
 5. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 6. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 7. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 8. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 • 6. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji na Kongres. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie www.gastroweekend.pl
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.gastroweekend.pl